Image

Que és un ERTO?

Un ERTO, és un expedient temporal de regulació d’ocupació. Aquesta mesura,  el que permet a les empreses, és suspendre la obligació contractual amb les persones treballadores, per tal que aquestes no hagin d’anar a treballar.

És un mecanisme vàlid davant d’aquesta situació generada pel COVID-19?

, ho és. De fet, hi ha un mecanisme més àgil per la tramitació d’aquest expedient, per causa de força major, requisit que es dona clarament, davant del decret d’Alarma i les ordres de confinament donades per la pròpia administració.

Té alguna despesa per a l’empresa?

No, amb la publicació del RD 8/2020 de 17 de març, les empreses de menys de 50 treballadors (a data de 29 de febrer de 2020) han quedat exonerades del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, mentre duri l’Expedient, i en tot cas, fins el moment en que finalitzi l’Estat d’Alarma. Les empreses de més de 50 treballadors aquest exoneració serà del 75% de les cotitzacions.

La persona treballadora ha d’anar a treballar?

No, la seva relació laboral queda suspesa mentre duri l’ERTO, i un cop finalitzada aquesta suspensió, la relació laboral s’ha de reprendre amb total normalitat. Per tant, no ha d’anar a treballar.

Qui paga el salari?

El salari com a tal concepte, no és abonat per ningú. Al que sí que té dret la persona treballadora, és a la percepció de la prestació contributiva per desocupació (atur), és a dir, que té dret a cobrar del SEPE.

Hi ha algun requisit per tal de poder cobrar del SEPE?

Amb la publicació del RD 8/2020 de 17 de març s’han eliminat els requisits que imperaven fins a la data, i per tant, qualsevol persona que es vegi afectada per un ERTO podrà demanar la prestació contributiva per desocupació. S’ha eliminat el fet d’haver de tenir cotitzats un mínim de 360 dies.

Quin serà l’import de la prestació del SEPE?

Serà el mateix que es regula en la normativa pròpia per aquesta tipologia de prestació, sense que hagi hagut cap modificació al respecte. Ara bé, per les persones que no tinguin 180 dies cotitzats, l’import de la seva prestació es computarà fent la mitjana dels dies cotitzats en la seva totalitat.

Es perd temps d’Atur a causa d’aquesta situació?

No. En aquest cas es contempla una excepció donada la existència d’una situació de força major, i mentre aquesta perduri en el temps, no es consumiran els períodes màxims de prestació establerts.

GUIA BÀSICA ERTO

Guia bàsica* per a empreses i persones treballadores, sobre les conseqüències i implicacions dels Expedients Temporals de Regulació de la Ocupació.

COMPARTEIX

Envia aquesta informació a qui li pugui interessar!

*Això és una guia bàsica, en que s’ha extret la informació del RD 8/2020 de 17 de març. En cap cas consisteix en un assessorament legal ni jurídic, ni es poden prendre les decisions en base a aquesta, sinó que cal fer consulta prèvia d’assessorament concret. Des d’Advor no ens fem responsables de les decisions preses en base a questa guia sense haver obtingut un assessorament previ.